HR – ADMIN MANAGER – DMSpro Co., LTD | Sales and Distribution Management Solution

HR – ADMIN MANAGER

Phòng ban: HR - Admin
Địa điểm làm việc:

MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG VIỆC:

Quản lý Hành chính Nhân sự (HR-Admin Manager) là người đứng đầu quản lý toàn bộ các công việc của phòng Hành chính Nhân sự bao gồm: hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, chính sách lương/thưởng/phúc lợi, chương trình đào tạo, huấn luyện cũng như phát triển, lưu giữ nhân viên; đảm bảo hoạt động vận hành hành chính được ổn định; xây dựng, triển khai và phát triển văn hóa doanh nghiệp, giúp công ty hoạt động hiệu quả, bền vững.

Trực tiếp báo cáo: Chairman/Co-CEO

NHIỆM VỤ CHÍNH

Nhiệm vụ 1 Quản lý Nguồn nhân lực (70%)

Hoạch định nhân sự:

 • Tham mưu TGĐ trong công việc lên kế hoạch nguồn nhân lực.
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm (số lượng, ngân sách…)

Tuyển dụng:

 • Xây dựng và quản lý hệ thống qui trình tuyển dụng cho toàn Công ty.
 • Lên kế hoạch tuyển dụng định kỳ theo chiến lược của công ty.
 • Triển khai và theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

Chính sách lương thưởng:

 • Xây dựng và quản lý qui chế lương, thưởng, các chính sách phúc lợi, các biện pháp tạo động lực cho người lao động làm việc hiệu quả.
 • Triển khai thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
 • Cập nhật thường xuyên và có hướng điều chỉnh cho phù hợp với thị trường lao động và chiến lược chung của công ty.

Hệ thống đánh giá, đào tạo:

 • Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo KPIs/OKRs
 • Chịu trách nhiệm xác định nhu cầu đào tạo của toàn Công ty nhằm phục vụ công tác phát triển nhân sự nguồn.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng quý/năm.
 • Phối hợp với các phòng ban để biên soạn tài liệu, triển khai công tác đào tạo nội bộ hoặc tổ chức các khoá đào tạo bên ngoài.
 • Giám sát việc triển khai các khoá đào tạo, đánh giá chất lượng và có báo cáo kết quả về các kháo đào tạo.
 • Điều phối và tham gia công tác giảng dạy theo các phân nhiệm phụ trách.

Các chính sách nhân sự:

 • Xây dựng các qui trình/qui định chấm công, theo dõi ngày phép…
 • Xây dựng nội quy Công ty và đảm bảo triển khai đúng.
 • Thực hiện HĐLĐ, các chính sách BHXH, Công Đoàn…

Nhiệm vụ 2 Quản lý Hành chính văn phòng (10% )

 • Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, các quy chế quản lý, quy trình, quy định hành chính.
 • Quản lý công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ,
 • Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty
 • Quản lý công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường làm việc.
 • Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ Công ty

Nhiệm vụ 3 Quản lý team HR-Admin (20%)

 • Đào tạo đánh giá nhân viên phòng HCNS.
 • Điều phối, phân công công việc và chấm công phòng HCNS.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên phòng HCNS.
 • Đề xuất và kiến nghị công tác tổ chức xây dựng bộ máy HCNS với BGĐ.
 • Xây dựng và vận hành các qui trình nội bộ của phòng HCNS.
 • Chịu trách nhiệm trước BGĐ về triển khai và thực hiện nhiệm vụ của phòng HCNS

YÊU CẦU CHO CÔNG VIỆC

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng: 

-Kỹ năng quản lý mối quan hệ

-Kỹ năng tư vấn

-Kỹ năng giao tiếp

-Kỹ năng lãnh đạo và định hướng

-Kỹ năng phân tích và đánh giá tốt

-Kỹ năng nhạy bén trong kinh doanh

-Ý thức đạo đức nghề nghiệp cao

-Anh văn thành thạo đọc, viết

 

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP