Monthly Archives: November 2018

Khác nhau giữa Data Analytics, Machine Learning, Big Data?

Để hiểu sự khác nhau giữa Data Analytics, Machine Learning, Big Data, Data Analysis, Data Mining, Data Science. Chúng ta sẽ đi cụ thể vào từng khái niệm nhé. Khi bạn hiểu từng khái niệm rồi, bạn có thể xác định được sự khác nhau giữa chúng. Data Analytics Data Analitics là quá trình bao […]